Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door
de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail.
Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan
de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag
van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier
of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal
geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf
is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van
het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.
Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
o voor losse kranten en tijdschriften;
o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verboeren;
o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
o Op maat gemaakte producten
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
o betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
o betreffende weddenschappen en loterijen.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2021 - 2024 Plottershopnederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel